ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΑΜΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Αυτοδίκαιη τοποθέτηση τους σε προσωποπαγείς οι οργανικές θέσεις των Περιφερειών . Ανέκκλητες οι αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων που αφορούν την τοποθέτηση. Απορρίπτεται η έφεση της εκαλούσας  Περιφέρειας