Ανακοπή εργαζομένου λόγω παρέλευσης προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας για την  αναγγελία των απαιτήσεων κατά της υπό εκκαθάριση τραπεζικής εταιρίας σύμφωνα με το νόμο 3601/2007. Αναγνώριση οφειλών της υπό εκκαθάριση εταιρίας προς τον ανακόπτοντα.