Το Δ' Τμήμα του Αρείου Πάγου, με την υπ. αριθμ. 2218/2013 απόφαση του, έκρινε ότι το άρθρο 28 του Ν. 1337/1983, που προβλέπει τη μετάθεση της κυριότητας στον ΟΤΑ χωρίς αποζημίωση ιδιωτικών δρόμων, πλατειών και λοιπών χώρων αντίκειται στο άρθρο 17 του Συντάγματος.