Γίνεται δεκτή ένσταση υπαλλήλου κατά πειθαρχικής απόφασης (πειθαρχικό παράπτωμα - καθυστερημένη προσέλευση στο χώρο εργασίας για ορισμένες ημέρες). Κρίθηκε ότι η καθυστέρηση της ενιστάμενης υπαλλήλου οφείλεται σε λόγο ανωτέρας βίας για τον οποίο δεν υπείχε ευθύνη και επί προσθέτως φρόντιζε για την κάλυψη του χρόνου απουσίας αυτής με την παραμονή της στο χώρο εργασίας για αντίστοιχο χρονικό διάστημα μετά το πέρας του προβλεπόμενου ωραρίου.