Ευθύνη Διευθύνουσας  Συμβούλου Α.Ε. για μη καταβολή δεδουλευμένων και αποζημίωσης απόλυσης. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι η εργοδότρια εταιρεία και η διευθύνουσα σύμβουλος δεν κατέβαλαν τις δεδουλευμένες αποδοχές  με σκοπό να εξαναγκάσουν την εργαζόμενη σε παραίτηση. Για το λόγο αυτό η εργαζόμενη δικαιούται αποζημίωση απολύσεως.

Με την ανωτέρω απόφαση το Ειρηνοδικείο Αθηνών υποχρεώνει , προσδίδοντας μάλιστα προσωρινή εκτελεστότητα στην απόφαση, το νομικό πρόσωπο της Α.Ε. και το διευθύνων σύμβουλο να καταβάλουν εις ολόκληρο της εργατικές απαιτήσεις ήτοι δεδουλευμένοι μισθοί και αποζημίωση απόλυσης σε εργαζόμενη.

Η ευθύνη της νομίμου εκπροσώπου και διευθύνοντος συμβούλου θεμελιώνεται στο άρθρο 914 του ΑΚ διότι με δόλο απέφυγε την καταβολή των οφειλομένων αποδοχών και συνάγεται από τα λοιπά περιστατικά.