Καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε ΝΠΙΔ.

Μη κατάργηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με το τελευταίο άρθρο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ  του Ν 4093/2012.. Διατήρηση ισχύς του σχετικού όρου ΣΣΕ. Δέχεται την αγωγή.