Μη λήψη υπόψη από το Δικαστήριο, υπογεγραμμένης εξοφλητικής απόδειξης δεδουλευμένων που προσκόμισε ο εργοδότης και είχε αποσπάσει από την εργαζόμενη, καθώς απεδείχθη ότι αυτή υπεγράφη από πλάνη  και ότι δεν έλαβε χώρα εν τοις πράγμασι η καταβολή. Ανταπόδειξη με μάρτυρες. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. ( Δικηγόρος Νοτοπούλου Κατερίνα )