Διαδοχικές συμβάσεις Εργασίας σε Νομικό Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου. Αναγνώριση εργασιακής σχέσης ως σχέση εξηρτημένης εργασίας και της συμβάσεως εργασίας ως αορίστου χρόνου λόγω κάλυψης παγίων και διαρκών αναγκών της υπηρεσίας.