Αναγνώριση της συμβάσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών ως σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου.  Υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει τα οφειλόμενα κονδύλια και την προβλεπόμενη αποζημίωση απόλυσης.