Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου εργοδότριας εταιρείας. Ευθύνη εις ολόκληρο και αλληλεγγύως για καταβολή μισθών και αποζημιώσεως απολύσεως και της συνδεδεμένης εταιρείας. Χαρακτηρισμός της εργασιακής σχέσης ως εξαρτημένης.