Απορρίπτει την αίτηση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας για την εγγραφή προσημείωσης λόγω έλλειψης επείγοντος κινδύνου. Παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος. Η καθ' ου οφειλέτρια δεν έχει πρόθεση μεταβίβασης.