ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ευθύνη αμφοτέρων των εταιρειών . Προϋποθέσεις της ευθύνης αυτών. Έννοια της επιχείρησης. Αποδεικτικά στοιχεία της μεταβίβασης. Απορρίπτει την έφεση αμφοτέρων των εταιριών  της μεταβιβάζουσας και της αποδέκτριας της μεταβίβασης.