Αντιποίηση της νομής υπάρχει όταν ο κάτοχος εξωτερικεύει τη θέληση του να έχει εφ εφεξής το πράγμα όχι για το νομέα αλλά για τον εαυτό του ή για κάποιον τρίτο. Διακοπή της παραγραφής ακόμη και αν το δικόγραφο της αγωγής κατατέθηκε σε καθ΄ύλην αναρμόδιο δικαστήριο.