ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΣΕΠ
Εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989. Με την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης διευρύνεται το αντικείμενο της δίκης. Έννοια της συνάφειας για την απόδειξη της εμπειρίας σε διαγωνισμό. Νομική μορφή και φύση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Δέχεται την αίτηση ακύρωσης