ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εδώ μπορείτε να δείτε αποφάσεις του Δικηγορικού Γραφείου Παλαιολόγος Π. Παλαιολόγος και Συνεργάτες.

 •  

  Με την από 30 Ιουνίου 2020 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη Κρωπίας το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με τον διακριτικό τίτλο « ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ » υποχρεούται να πληρώσει σε εκπαιδευτικούς δεδουλευμένες αποδοχές των μηνών Απριλίου και Μάιου 2020

 • ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ – ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Μη παραβίαση των άρθρων  και 16-18 του Ν. 146/1914. Έννοια πελατολογίου ως περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης . Η υποβολή προσφοράς δεν συνιστά αθέμιτη πράξη. Έννοια επιχειρηματικού απόρρητου. Μη δόλια και αθέμιτη ανταγωνιστική  συμπεριφορά πρώην διευθύνοντος συμβούλου επιχείρησης που εργάζεται σε ανταγωνιστική επιχείρηση. Καταδίκη της ενάγουσας και εκκαλούσας στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και των εξόδων του εναγομένου Απόρριψη του αιτήματος για συμψηφισμό των δικαστικών εξόδων. Αναιρετικά ανέλεγκτη η κρίση του δικαστηρίου για την επιβολή των δικαστικών εξόδων. Απορρίπτει την έφεση..

 • ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  Πώληση με παρακράτηση κυριότητας. Μεταβίβαση επιχείρησης. Μη απαραίτητη η γνώση του αποκτώντος για την ύπαρξη των χρεών. Το δεδικασμένο που  αφορά ομόρρυθμη εταιρεία επεκτείνεται αυτοδικαίως και στα μέλη της. Εκχώρηση έννομης σχέσης. Περιλαμβάνει και την παρακράτηση κυριότητας. Δικαίωμα του πωλητή για υπαναχώρηση σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος. Προϋποθέσεις αυτής. Η επιδίωξη είσπραξης του τιμήματος δεν αποκλείει την μεταγενέστερη υπαναχώρηση δεν ισχύει όμως και το αντίθετο.. Δέχεται τη έφεση και την κρινόμενη αγωγή

 • ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

  Πώληση με παρακράτηση κυριότητας. Εκχώρηση έννομης σχέσης. Περιλαμβάνει και την παρακράτηση κυριότητας. Δικαίωμα του πωλητή για υπαναχώρηση σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος. Προϋποθέσεις αυτής. Η επιδίωξη είσπραξης του τιμήματος δεν αποκλείει την μεταγενέστερη υπαναχώρηση. Ένσταση  επίσχεσης των κινητών πραγμάτων. Απόρριψη αυτής ως αόριστης. Κρίση του δικαστηρίου περί της φύσης της αγωγής ως διεκδικητικής της κυριότητας. Απορρίπτεται η ένσταση παραγραφής. Δέχεται τη έφεση και την κρινόμενη αγωγή.  

 • Καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε ΝΠΙΔ.

  Μη κατάργηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με το τελευταίο άρθρο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ  του Ν 4093/2012.. Διατήρηση ισχύς του σχετικού όρου ΣΣΕ. Δέχεται την αγωγή.

 • Μεταβίβαση Επιχείρησης

  Παθητικό εις ολόκληρον ενοχή. Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου και ευθύνη νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή ΑΕ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Προϋποθέσεις αυτής. Καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών και μισθών υπερημερίας ένεκα επισχέσεως συνιστά μονομερής βλαπτική μεταβολή. Επιδίκαση αποζημίωσης απολύσεως. Δέχεται την αγωγή.

 • ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

  Χρόνος έναρξης καταβολής σύνταξης από την υποβολή της αιτήσεως συνταξιοδότησης  . Εσφαλμένος χαρακτηρισμός από τον ΕΦΚΑ της αιτήσεως για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας περί καταβολής σύνταξης άνευ διακοπής επαγγέλματος. απορρίπτει προσφυγή ΕΦΚΑ.

 • ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

  Ακυρότητα Π.Ε.Ε λόγω ελλιπών στοιχείων της προσβαλλόμενης πράξης. Μη αναγραφή του αριθμού μητρώου ασφαλισμένου. Μη προσκόμιση από τη διοίκηση της έκθεσης ελέγχου. Η μη προβολή των λόγων ακύρωσης με την ενδικοφανή προσφυγή δεν καθιστά αυτούς απορριπτέους αν η διοίκηση δεν είχε ενημερώσει το διοικούμενο για τις έννομες συνέπειες της μη προβολής τους. Δέχεται την αγωγή και ακυρώνει την ΠΕΕ με την οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. 

 • ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΣΕΠ
  Εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989. Με την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης διευρύνεται το αντικείμενο της δίκης. Έννοια της συνάφειας για την απόδειξη της εμπειρίας σε διαγωνισμό. Νομική μορφή και φύση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Δέχεται την αίτηση ακύρωσης

 • Αδικαιολόγητος πλουτισμός

  Μη καταβολή της αποζημίωσης μετακίνησης με ιδιόκτητο αυτοκίνητο σε υπαλλήλους τεχνικής υπηρεσίες ΟΤΑ για τις ανάγκες της επιχείρησης. Προϋποθέσεις νόμιμες σύνταξης εντολών μετακίνησης. Δεν είναι απαραίτητη να αναφέρονται τα τεχνικά έργα σε αυτές . Μη έγκριση ενταλμάτων πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κρίση ότι το ο αρμόδιος επίτροπος ελέγχει τη νομιμότητα της δαπάνης και όχι το κύρος της διοικητικής πράξης. Έννοια αδικαιολόγητου πλουτισμού. Δέχεται την αγωγή. Επιδίκαση των ποσών με το νόμιμο τόκο.

 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  Αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ευθύνη αμφοτέρων των εταιρειών . Προϋποθέσεις της ευθύνης αυτών. Έννοια της επιχείρησης. Αποδεικτικά στοιχεία της μεταβίβασης. Απορρίπτει την έφεση αμφοτέρων των εταιριών  της μεταβιβάζουσας και της αποδέκτριας της μεταβίβασης.

 • ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΝΕΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

  Άκυρη μετατροπής σύμβασης αορίστου χρόνου σε ορισμένου  χρόνου για την απόλυση εργαζόμενης ένεκα της συνδικαλιστικής της δράσης. Έννοια του αναιτιώδους χαρακτήρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Αοριστία αγωγής έννοια αυτής.  Άκυρη η συνομολόγηση της σύμβασης από εργαζόμενο που αγνοεί την ελληνική γλώσσα. Υποχρέωση του εργοδότη για χορήγηση μηνιαίου εκκαθαριστικού σημειώματος. ¨Έννοια της ηθικής βλάβης στο εργατικό δίκαιο. Νόμιμη η επιδίκαση ακαθάριστων αποδοχών. Έννοια συνδικαλιστικής δράσης και εκτίμηση του ως αιτία της απόλυσης. Κηρύσσει άκυρη την απόλυση. καταδικάζει στην καταβολή 100 ευρώ ημερησίως για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. Επιδικάζει μισθούς υπερημερίας επιδόματα εορτών και αδείας υπερωρίες υπερεργασία προσαύξηση εργασίας κατά το Σάββατο και την Κυριακή και ηθική βλάβη για προσβολή της προσωπικότητας της εργαζομένης.